XII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019 dobiegło końca. Premier Morawiecki wśród gości specjalnych

Łódzkie Czwartek, 19 września 20196 1290
W hotelu Andel`s w Łodzi odbyło się dwudniowe XII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019, jedno z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce.

Ładuję galerię...

Przedsiębiorcy, eksperci branżowi, politycy, samorządowcy i dziennikarze wzięli udział w panelach, sesjach i wykładach. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: rolnictwo, branża transportowa, innowacje, biogospodarka oraz zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych. Pierwszemu dniu Forum towarzyszyło podpisanie przez marszałka Grzegorza Schreibera i rektora Politechniki Łódzkiej prof. Sławomira Wiaka listu intencyjnego w sprawie wdrożenia w województwie łódzkim technologii 5G.


Podczas paneli eksperci debatowali o sprawach istotnych dla przedsiębiorców nie tylko z centralnej Polski, lecz także całego kraju. Mówiono o zdrowej polskiej żywności, perspektywach przemysłu włókienniczego, o tym, jak zdobywać fundusze unijne lub sięgać po kontrakty oferowane przez organizacje międzynarodowe, w tym ONZ.


Forum było także miejscem gali wręczenia Nagród Gospodarczych Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”, której gościem specjalnym był Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki. Wśród laureatów znalazły się takie firmy jak Neonica Polska, Delia Cosmetics, De La Fotta, Kodegenix czy spółka Firma Bracia Urbanek. Galę uświetnił koncert Moniki Kuszyńskiej, która drugiego dnia Forum wygłosiła wykład motywacyjny.


Zainteresował temat?

0

2


Komentarze (6)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

(mj) ~(mj) (Gość)20.09.2019 06:47

Amerykańskie niebo pustoszeje. Trzy miliardy mniej ptaków w pół wieku.
Onet WIADOMOŚCI, 10.09.2019
Liczba ptaków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie spadła w ciągu ostatniego półwiecza o trzy miliardy, czyli o 29 proc. – czytamy w "New York Timesie", który przytacza badania opublikowane w "Science".
Analiza, opublikowana w czasopiśmie Science, jest najbardziej wyczerpującą próbą poznania tego, co stało się z populacjami ptaków. Wyniki wręcz zaszokowały badaczy.
Analiza, opublikowana w czasopiśmie Science, jest najbardziej wyczerpującą próbą poznania tego, co stało się z populacjami ptaków. Wyniki wręcz zaszokowały badaczy.
David Yarnold, prezes i dyrektor generalny National Audubon Society, nazwał wyniki badań "pełnowymiarowym kryzysem".
Eksperci od dawna wiedzą, że niektóre gatunki ptaków stały się narażone na wyginięcie, ale nowy eksperyment, oparte na szeroko zakrojonym badaniu ponad pięciuset gatunków, ujawnia gwałtowne straty w liczebności nawet wśród tak tradycyjnie obficie występujących ptaków, jak wróble.
Istnieje wiele prawdopodobnych przyczyn, z których najważniejsze to utrata naturalnych stanowisk i szersze stosowanie pestycydów. "Cicha wiosna", prorocza książka Rachel Carson z 1962 roku o szkodach powodowanych przez pestycydy, bierze swój tytuł z nienaturalnej ciszy świata bez ptaków.
Ptaki są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów, zwalczania szkodników, zapylania kwiatów, rozsiewania nasion i regeneracji lasów. Kiedy znikają, ich dawne siedliska nie są takie jak wcześniej.
Byliśmy zdumieni wynikiem - to po prostu oszałamiające – powiedział Kenneth V. Rosenberg, naukowiec zajmujący się ochroną przyrody na Uniwersytecie Cornell i w American Bird Conservancy oraz główny autor nowego badania.
Obawiamy się, że zagrożone wyginięciem staną się nawet najpospolitsze gatunki – dodał.

20


Długie, ale warto obejrzeć, udokumentowane ~Długie, ale warto obejrzeć, udokumentowane (Gość)19.09.2019 17:22

- Szok - APOKALIPSA 5G - Celowe Wymarcie - Lektor PL

21


X2 ~X2 (Gość)19.09.2019 14:50

Po co ten spęd i kto za to zapłaci . Co do technologii 5 G powiem tyle kto korzystał na rehabilitacji z pola magnetycznego wie ,że ono szkodzi

21


tylko pytam ~tylko pytam (Gość)19.09.2019 13:38

A co tam słychać w Ełku ?

30


(mj) ~(mj) (Gość)19.09.2019 12:02

Wdrożenia w województwie łódzkim technologii 5G jest nieszczęściem. Promieniowanie elektromagnetyczne (EMR) pochodzące od sieci 5G może zakłócić naturalne pole bioelektryczne i biomagnetyczne żywej komórki, może być przyczyną powstawania komórek rakowych, może doprowadzić do wywołania różnych chorób. Szczególnie narażone są oczy, ze względu na ich zlokalizowanie na powierzchni organizmu. 5G to system mający zgubne skutki dla zdrowia człowieka i wszystkich organizmów żywych. Oto uzasadnienie:
Błony biologiczne
W drugiej połowie XX wieku nastąpiły rewolucyjne odkrycia w dziedzinie błon biologicznych. Kanały (pory) znajdujące się w błonach pełnią wyspecjalizowane funkcje transportowe. Ten transport różnych substancji - elektrolitów i nieelektrolitów odbywa się w sposób kontrolowany. Z pośród wszystkich oddziaływań występujących w przyrodzie, oddziaływanie elektromagnetyczne, to podstawowe oddziaływanie odpowiedzialne za ogół procesów zachodzących w organizmach żywych. Komórka, aby podtrzymać życiowe funkcje musi bezustannie wymieniać (transportować) materię i energię z otaczającym środowiskiem. Transport ten odbywa się przez pory, kanały jonowe błony komórkowej.
Błony biologiczne, to źródło i początek wszystkich funkcji komórkowych, przekładających się na funkcje całego organizmu: odczuwania bodźców, przyjmowania pokarmów, wydalania, ruchu, rozmnażania, a następnie na procesy zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym związanym z przekazywaniem impulsów nerwowych, analizą bodźców, zapamiętywaniem informacji itd. napisał prof. Krzysztof Dołowy [2].
Albert von Szent-Gyὅrgyi Nagyrapolt, węgierski biochemik, który w 1937 r. otrzymał nagrodę Nobla z dziedziny medycyny, wyraził swoje przekonanie, że „Podstawowe funkcje żywych organizmów zależą od jonów wapnia, jonów które są uważane za najważniejszy przekaźnik informacji wewnątrz komórek..”.
Specjalista z zakresu termodynamiki prof. Aharon Katchalsky wewnętrzną mądrość żywych organizmów skomentował słowami: Organizmy wybierają zło najmniejsze, przez utrzymanie stanu równowagi dynamicznej produkują entropię na najniższą możliwie skalę [3].
Badania doświadczalne procesów zachodzących w żywych organizmach ze względu na ich niezwykłą różnorodność i złożoność, są bardzo trudne [4, 5].
Dlatego prawa Ficka stały się niewystarczającym narzędziem badawczym. Szczególne miejsce w świecie w rozwoju i opisie teorii transportu membranowego zajmują prace (K-K) Kedem- Katchalsky’ego, dotyczą one bardzo aktualnej problematyki. Jest to zagadnienie szczególnie ważne i aktualne zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia, o czym świadczy bardzo duża ilość prac teoretycznych i doświadczalnych ukazujących się w literaturze światowej i poświęconych tym zagadnieniom. Równania te odgrywają bardzo dużą role w badaniach naukowych prowadzonych w świecie, zostały opublikowane przez autorów w 1958 r. [6], a następnie były modyfikowane, rozwijane przez innych autorów [7].
Zakłócenia wywołane polem elektromagnetycznym pochodzącym z sieci 5 G, to np.:
1) Każda komórka biologiczna posiada wolne ładunki elektryczne. Przez pory, kanały jonowe błony komórkowej przepływają jony substancji, niosące ładunek elektryczny. Przepływ tego ładunku elektrycznego odbywa się w sposób kontrolowany. Na mitochondriach, które zaangażowane są w wiele procesów, takich jak np. sygnalizacja komórkowa, wzrost i śmierć komórki, czy też kontrola cyklu komórkowego, występujące różnice potencjałów dochodzą do -180 mV [2]. Ładunek elektryczny kiedy jest w ruchu generuje pole magnetyczne. Kiedy ruch ten jest zmienny, to powstaje pole magnetyczne zmienne. Przepływ jonów, to impulsy elektryczne, które wytwarzają zmienne pole magnetyczne. A wszelkie zmiany pola elektrycznego i magnetycznego są źródłem fal elektromagnetycznych. Za pomocą tych fal komórki porozumiewają się ze sobą. Ten kontrolowany przepływ jonów zostanie zakłócony, bowiem przez kanały błony komórki biologicznej znajdującej się w zmiennym polu magnetycznym pochodzącym od sieci 5G, będą przepływać też prądy wtórne wytworzone na podstawie zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Oba te prądy będą się sumować i przepływ jonów przez kanały już nie będzie mógł być kontrolowany.

2) W komórce będą zachodziły także efekty termiczne wywołane prawem Joule’a–Lenza, wzrośnie temperatura błony komórkowej. Wg równania Arrheniusa wzrost tej temperatury będzie wpływał na wzrost szybkość reakcji chemicznych.
3) Wzrost temperatury organizmu spowoduje również zmianę wartości parametrów takich jak np. lepkości roztworów, współczynnika dyfuzji składników roztworów, ciepła właściwego komórki, współczynnika przewodności hydraulicznej porów błony komórkowej. Wzrost temperatury zmniejszy lepkość roztworów (płynów), ich przepływ przez błony komórkowe będzie odbywał się szybciej. Przepływ przez pory błony komórkowej będzie zakłócony - nie będzie kontrolowany przez komórkę.
4) Fale elekromagnetyczne komórek będą interferować z falami elektromagnetycznymi pochodzącymi od sieci 5G. Jeśli okres drgań własnych fali elekromagnetycznej komórki będzie taki sam jak okres drgań fal sieci 5G to wystąpi zjawisko rezonansu. Wtedy nastąpi zakłócenie funkcjonowania komórki.
5) W wyniku zewnętrznego pola elektromagnetycznego, nastąpi zakłócenie transportu substancji, np. jeśli por nie zostanie otwarty to substancje nieprzydatne w procesie metabolizmu nie zostaną wydalone, pozostaną w komórce jako trucizna. Metabolizm zachodzący w komórce zostanie zakłócony. Komórka nie będzie spełniać już swojej funkcji, wtedy nastąpi zakłócenie całego organizmu.
Natężenie i moc promieniowania
Niezależnie od tego, czy jest to technologia 2G czy 5G – rządzą nimi te same, niezmienne prawa fizyki. Poprzez przeprowadzenie odpowiednich obliczeń na podstawie określonych praw fizyki, w ramach określonego zagadnienia, zapisanych w postaci wzorów matematycznych, a następnie poprzez interpretację otrzymanych wyników, należy wyciągnąć odpowiednie wnioski.
Iloraz ilości energii E przenoszonej przez promieniowanie w jednostce czasu t, przez jednostkową powierzchnię S, ustawioną prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali promieniowania, nosi nazwę natężenia (I) niesionej fali:
I=E/(t ∙S)=P/S [I]=W/m^2 gdzie P=E/t
P - moc emisyjna promieniowania.
Natężenie, I, promieniowania elektromagnetycznego (ilość energii przenoszona przez jednostkową powierzchnię w jednostce czasu) ulega zmniejszeniu na wskutek oddziaływania z materią. Iloraz mocy P promieniowania przechodzącego przez absorbent do mocy Po promieniowania padającego na dany absorbent nazywamy przepuszczalnością, absorbenta (błony komórkowej): ω=P/Po . Jeśli wiązka promieniowania jest równoległa i monoenergetyczna, to ilościowy proces osłabiania promieniowania opisuje prawo Lamberta. Natężenie, I, promieniowania przechodzącego przez warstwę absorbenta opisuje zależność [8]:
I=Io∙e^(-μ∙d)
Gdzie: Io - natężenie promieniowania padającego,
µ - stały współczynnik osłabienia, który zależy od energii fotonów(długości fali padającego promieniowania) i od charakteru ośrodka absorbującego; jest sumą trzech części odpowiedzialnych za trzy procesy: zjawisko fotoelektryczne, zjawisko Comtona i kreację par; μ=μ_m∙ρ
μ_m - masowy współczynnik osłabienia, który dla danej substancji zależy od stanu skupienia,
ρ - gęstość absorbenta,
d - grubość warstwy absorbenta.
Przenikalność promieniowania elektromagnetycznego jest znacznie większa niż przenikalność strumienia cząstek naładowanych, takich jak np. elektronów, protonów czy cząstek alfa itp. O sposobie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią decyduje głównie energia promieniowania (fotonów). Energia EMR pochodząca od sieci 5G o częstotliwości 6 GHz jest około 240 razy większa od energii EMR z sieci 2G.
Nie ulega wątpliwości, że obecnie jesteśmy świadkami trzeciej rewolucji naukowej. Tym razem na pograniczu fizykochemii i biologii, materii nieożywionej i życia [9].
Ufamy, że pomysł wprowadzenia technologii sieci 5G, ze względu na ogromne zagrożenia dla życia całego środowiska naturalnego, będzie głęboko przeanalizowany przez polityków i nie zostanie wprowadzony w życie.
Literatura
2. K. DOŁOWY, A. SZEWCZYK, S. PIKUŁA: Biological membranes, page 109, Scientific Publisher „Śląsk” , Katowice-Warszawa 2003.
3. M. PODOLAK, Termodynamiczny opis zjawisk transportu w przyrodzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
4. Jarzyńska M., Pietruszka M., Derivation of the Formula for the Filtration Coefficient by Application of Poiseuille’s Law in Membrane Transport, „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” 2009, vol. 78, nr 2.
6. KATCHALSKY and P. F. CURRAN: “Nonequilibrium Thermodynamics in Biophysics”, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1965.
7. S. KOTER, The Kedem-Katchalsky Equations and the Sieve Mechanism of Membrane Transport, „Journal of Mem¬brane Science” 2005, vol. 246, nr 1.
8. I. TARJAN: Fizyka dla przyrodników, PWN, Warszawa 1975.
9.K. GUMIŃSKI, Termodynamika procesów nieodwracalnych, PWN, Warszawa, 1962, str. 181
(mj)

32


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat