Województwo łódzkie chroni klimat wykorzystując OZE

ePiotrkowŁódzkie Wtorek, 23 października 20182 2261
Patrząc na ekologiczny krajobraz województwa łódzkiego na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaryzykować stwierdzenie, że zapotrzebowanie na tzw. „zielone inwestycje”, w tym także związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE), cieszy się coraz większą popularnością wśród instytucji (np. jednostek samorządu terytorialnego, czy wspólnot mieszkaniowych), przedsiębiorców a także mieszkańców województwa łódzkiego.

Województwo łódzkie „zaraziło” się modą na ekologię, świadomość dotycząca tego, że należy wspólnie dbać o otaczające nas środowisko cały czas wzrasta i przynosi wymierne korzyści chociażby w postaci likwidacji niskiej emisji, czyli zredukowaniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wszystko to dzieje się w dużej mierze za sprawą inwestycji, które są związane z odnawialnymi źródłami energii. W niejednej gminie na terenie województwa łódzkiego zainwestowano w parki wiatrowe służące do produkcji „zielonej” energii elektrycznej przyjaznej środowisku, samorządy starają się wykorzystywać wody termalne jako ekologiczne źródła ciepła. Przysłowiowi „Kowalscy” zainstalowali kolektory słoneczne, dzięki którym w sposób ekologiczny mogą chociażby ogrzać wodę użytkową, czy wspomóc system centralnego ogrzewania w domu, czy wymienić tak zwane piece „kopciuchy” na ekologiczne źródła ciepła, jakimi są pompy ciepła, czy piece na biomasę i w ten sposób ograniczyć emisje zanieczyszczeń do atmosfery i zmniejszyć tym samym efekt cieplarniany tak niebezpieczny dla całej naszej planety.

Artykuł ma celu prezentację wybranych inwestycji z regionu łódzkiego, które przy pomocy odnawialnych źródeł energii mają korzystny wpływ na nasz klimat i są dowodem na to, że warto postawić na tzw. „ekologiczne, zielone rozwiązania”.

 

GEOTERMALNY UNIEJÓW

Nazwa inwestycji: „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej dla Miasta Uniejowa - etap II”.

 

Podmiot realizujący: Geotermia Uniejów imienia Stanisława Olasa Sp. z o.o.

 

Całkowity koszt inwestycji: 16 301 717,00 PLN.

Źródła finansowania:

- kapitał udziałowy WFOŚ i GW w Łodzi,       

- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi,                      

- dotacja z NFOŚ i GW,                         

- dotacja z Gminy Uniejów,                                     

- dotacja z EKOFUNDUSZU z Warszawy.     

Lata, w których przeprowadzana była inwestycja:

 1999-2001: budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej dla Miasta Uniejowa wraz z centralą ciepłowniczą na bazie wód termalnych.

2004: budowa kotłowni na biomasę.

             

Przedmiot inwestycji:

- budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej dla Miasta Uniejowa wraz z centralą ciepłowniczą na bazie wód termalnych,

- budowa kotłowni na biomasę.

Cel inwestycji:

- poprawa jakości powietrza oraz budowa scentralizowanej sieci ciepłowniczej w Uniejowie (do czasu realizacji inwestycji funkcjonowały lokalne kotłownie węglowe),

- zagospodarowanie zasobów wód termalnych występujących w Uniejowie dla celów grzewczych, energetycznych, balneologicznych, rekreacyjnych, gospodarczych i spożywczych,

- poprawa jakości życia mieszkańców,

- edukacja ekologiczna.

Ekologiczne korzyści płynące z inwestycji:

- poprawa stanu powietrza poprzez wyeliminowanie dotychczasowych zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych (SO2 - 31  t/rok; CO - 99  t/rok; NO2 - 3  t/rok; pył - 33 t/rok),

- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego metalami ciężkimi zawartymi w odpadach (głównie w żużlu i popiele) po spalaniu węgla oraz znaczna eliminacja CO, a tym samym CO2 (produkt utlenienia CO), który jest odpowiedzialny za efekt cieplarniany.

Gospodarcze korzyści płynące z inwestycji:

Energię geotermalną wykorzystuje się na różnorodnych polach w wielu gałęziach gospodarki:

- przy ogrzewaniu budynków, a także całych regionów mieszkalnych lub przemysłowych. „W przypadku systemów ogrzewających budynki za pomocą pompowania wód termalnych zazwyczaj ma się do czynienia z temperaturą ok. 600 C lub wyższą. Wodę termalną wydobywa się otworami wiertniczymi (odwiertami). Po odebraniu ciepła przez wymiennik woda zatłaczana jest otworem chłonnym z powrotem do złoża (system dwuotworowy) lub odprowadzana do cieków powierzchniowych (system jednootworowy). System dubletu geotermalnego, zastosowany również w Uniejowie, zapewnia praktyczną nieskończoność źródła, jako że wykorzystana woda wraca do złoża, gdzie ponownie zwiększy swą temperaturę i będzie mogła być powtórnie wykorzystana” mówi Jacek Kurpik - Prezes Zarządu Spółki Geotermia Uniejów im. S. Olasa Spółka z o. o.,

- przy produkcji prądu elektrycznego,

- w suszarnictwie i w rolnictwie (następuje zwiększenie produkcji przez podgrzewanie szklarni).

- w balneologii (sanatoria),

- w rekreacji (baseny termalne),

- przy produkcji kosmetyków takich jak kremy, balsamy do ciała, mgiełki.

Społeczne korzyści płynące z inwestycji:

- poprawa jakości życia mieszkańców.

Edukacyjne korzyści płynące z inwestycji:

Statut Spółki przewiduje prowadzenie działalności związanej z edukacją ekologiczną poprzez:

-  promowanie walorów wód geotermalnych będących środkiem leczniczym oraz alternatywnym źródłem energii wśród zwiedzających Geotermię naukowców, studentów, uczniów oraz przedszkolaków,

- udział w konferencjach i targach ekologicznych,

- wydawanie folderów i ulotek promocyjnych,

- stworzenie i udostepnienie ścieżki edukacyjnej.

 

Z pewnością działalność edukacyjna Spółki wpłynęła na popularyzację korzystania z OZE oraz na fakt, że wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii na przykładzie Geotermii Uniejów  stało się tematem prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz wielu innych opracowań.

 

Dlaczego warto chronić klimat inwestując w OZE?

„Ochrona klimatu Ziemi jest podstawowym obowiązkiem każdego człowieka. Zastąpienie mediów konwencjonalnych, tj.  węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej oraz gazu, odnawialnymi źródłami energii pozwala na ograniczenie zanieczyszczania powietrza przede wszystkim w związki węgla, siarki, azotu i pyły.  Należy przeznaczać jak największe środki na rozbudowę źródeł energii pozyskiwanej z mediów odnawialnych, takich jak woda geotermalna i powierzchniowa (elektrownie wodne), wiatr, słońce i biomasa, co pozwoli na znaczną poprawę stanu powietrza atmosferycznego i tym samym wpłynie na stan zdrowia ludzi” - Jacek Kurpik - Prezes Zarządu Spółki Geotermia Uniejów  im. S. Olasa Spółka z o. o.

 

Pompy obiegowe w kotłowni Geotermii Uniejów, fot. Jacek Kurpik

 

OZE W ZIELONYM DOBIESZKOWIE

 

Nazwa inwestycji: „Wykonanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania termomodernizowanych obiektów OHP w Dobieszkowie”.

 

Podmiot realizujący: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna w Warszawie na rzecz jednostek organizacyjnych w Dobieszkowie. Przedsięwzięcie zrealizowano w Ośrodku Szkolenia Zawodowego
w Dobieszkowie oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie

Całkowity koszt inwestycji: 5 037 900,00 PLN.

Źródła finansowania:

- środki z WFOŚiGW w Łodzi,

- środki własne.

Lata, w których przeprowadzana była inwestycja:

2012-2013

Przedmiot inwestycji:

Wykonanie odnawialnych źródeł energii tj.:

- kolektorów słonecznych,

- pompy ciepła z dolnym źródłem tj. odwiertami,

- pompy ciepła powietrznej,

- biomasy (pellet),

- instalacji fotowoltaicznej.

Na terenie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie wybudowano nową w pełni ekologiczną kotłownię, która została wyposażona m.in. w:

- kocioł na biomasę,

- kocioł opalany suchymi liśćmi, zrębkami,

- pompę ciepła gruntowo - wodną,

- pompę ciepła powietrze - woda,

- instalację kolektorów słonecznych,

- agregat prądotwórczy,

- instalację spalinową z wentylatorem,

- pomieszczenie przeznaczone na magazyn biomasy,
- zbiorniki buforowe, zbiorniki ciepłej wody użytkowej (c.w.u),

- zasobniki na c.w.u.,

- zespół paneli fotowoltaicznych.

W przypadku Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie wykonano przebudowę istniejącej kotłowni, która została wyposażona m.in. w:

- kocioł na biomasę,

- instalację kolektorów słonecznych,

- agregat prądotwórczy,

- zespół paneli fotowoltaicznych,

- pomieszczenie przeznaczone na magazyn biomasy.

Cel inwestycji:

- wykonanie ekologicznej kotłowni opartej na odnawialnych źródłach energii i wyeliminowanie istniejącej, lecz nieefektywnej wykorzystującej paliwo tradycyjne, jakim jest węgiel.

Ekologiczne korzyści płynące z inwestycji:

- poprawa gospodarki cieplnej obiektu,

- poprawa bilansu energetycznego całego obiektu,

- oszczędność energii cieplnej,

- zmniejszenie ilości pyłów i gazów emitowanych do powietrza.

Gospodarcze korzyści płynące z inwestycji:

- utworzenie w pełni odnawialnej i ekologicznej kotłowni. Nie przyniosła ona jeszcze spodziewanych efektów ekonomicznych, jednakże w planach jest wymieniana grzejników z żeliwnych na nowoczesne we wszystkich istniejących obiektach.

Społeczne korzyści płynące z inwestycji:

- poprawa jakości powietrza atmosferycznego, co w efekcie ma duży wpływ na zdrowie mieszkańców gminy Stryków. 

Dlaczego warto chronić klimat inwestując w OZE?

„Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym parku, gdzie jest kilka pomników przyrody i piękna aleja dębowa, a także około 100 metrów od Rezerwatu Przyrody Struga Dobieszkowska. To jest szczególne zobowiązanie do dbałości o ekologię w naszym otoczeniu. OZE to gwarantują” - Rafał Jóźwiak - Dyrektor Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie.

 

Kotłownia ekologiczna w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie, fot. Maciej Bauer

 

Inwestycje w odnawialne źródła energii to niewątpliwie inwestycje w naszą wspólną lepszą przyszłość. Postępująca degradacja środowiska naturalnego wywołana poprzez emisję zanieczyszczeń do atmosfery, zmiany klimatyczne wywołane poprzez efekt cieplarniany bardzo niekorzystnie wpływają na kondycję otaczającej nas przyrody. Opisane w niniejszym artykule inwestycje pokazują, że inwestycja w OZE przynosi korzystne efekty zarówno dla środowiska, jak i dla nas samych - dzięki temu możemy żyć w bardziej ekologicznym otoczeniu i oddychać świeższym, a przede wszystkim zdrowszym powietrzem.

 

Katarzyna Szyposzyńska


Zainteresował temat?

1

0


Komentarze (2)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

Witek ~Witek (Gość)23.10.2018 12:25

OZE czyli okradanie obywateli na rachunkach za prąd. Gdzie ten efekt cieplarniany macie naukowcy chyba w swoich umysłach bo to kolejny kit jaki wciskacie ciemnemu ludowi poprzez media podległe rządzącym czyli jednym słowem NWO

20


Kotly gazowe ~Kotly gazowe (Gość)23.10.2018 12:03

http://kotly.info/montaz-kotlow-gazowych-piotrkow-trybunalski/

21


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat