Stypendia i zasiłki dla uczniów. Wnioski do 15 września!

UM Piotrków Trybunalski Sobota, 20 lipca 20190 7262
Piotrkowscy uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej jak co roku będą mogli skorzystać ze stypendiów i zasiłków. Wnioski należy składać do 15 września.
fot. pixabay

W roku szkolnym 2019/2020 po raz kolejny pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Celem tej pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale pomoc w zaspokojeniu potrzeb i zainteresowań edukacyjnych uczniów.

Stypendium szkolne przysługuje:
- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

O stypendium można się ubiegać, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł netto.
Dzieci uczęszczające do tzw. zerówek objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej, zatem nie są uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego.


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Formami stypendium szkolnego są:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane przez szkołę w ramach planu nauczania, np. wyjście/wyjazdy do teatru, kina muzeum, wycieczki szkolne, „zielone szkoły” itp.,
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym udziału w zajęciach organizowanych w zakresie poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, nauki języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych,
- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup: podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych oraz pomocy naukowych niezbędnych i wskazanych do procesu dydaktycznego; przyborów szkolnych, np. zeszytów, długopisów, piórników, plecaków szkolnych itp.; stroju na zajęcia sportowe, w tym również na pływalni (dresy, koszulki, strój kąpielowy, czepek, okulary, spodenki, obuwie sportowe, klapki na basen itp.), jednak nie więcej niż dwie pary/komplety na semestr, i innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę; komputera (komputera stacjonarnego, laptopa, notebooka, tabletu), oprogramowania, części do komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora komputerowego, akcesoriów do komputera, pokrycie kosztów naprawy komputera; multimedialnych programów edukacyjnych; tuszu, tonera i papieru do drukarki, płyt CD i DVD, dyskietek; pokrycie kosztów abonamentu internetowego – w czasie roku szkolnego (od września do czerwca); związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, np. zakup miesięcznych biletów związanych z dojazdem do szkół, opłacenie internatu, bursy itp. - dla uczniów szkół ponadpodstawowych; opłata za pobieranie nauki (czesne za szkołę), 10/ biurka, krzesła/fotela do biurka, lampkę na biurko.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość refundacji innych zakupów do celów edukacyjnych.
Stypendia wypłacane są na zasadzie refundacji (zwrotu pieniędzy) po przedstawieniu dowodów zakupu (faktur lub rachunków imiennych wystawianych na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) przedmiotów i artykułów szkolnych oraz innych kosztów związanych z edukacją ucznia. Nie będą uwzględniane kopie dowodów płatności oraz paragony.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialne z powodu zdarzenia losowego po złożeniu wniosku o przyznanie świadczenia. Zdarzenia losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego obejmują w szczególności:
- śmierć jednego lub obojga rodziców (opiekuna prawnego),
- klęskę żywiołową,
- ciężką chorobę członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,
- utratę pracy przez oboje rodziców,
- inne zdarzenia losowe, mające negatywny wpływ na sytuację materialną rodziny i jego proces edukacyjny.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (wnioski pobiera i składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ul Dmowskiego 47, parter p. 12).

Informacje dot. stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ul. Dmowskiego 47, parter p. 12), pokój nr 12, tel. 44 732-57-48.


Zainteresował temat?

0

0


Komentarze (0)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

Na tym forum nie ma jeszcze wpisów
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat