Można zgłaszać kandydatów na ławników

UM Piotrków Trybunalski Środa, 12 czerwca 20190 1574
Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów na ławników sądów okręgowych i rejonowych. Na kadencję 2020-2023 radni Rady Miasta Piotrkowa wybiorą 47 ławników.

W Biurze Rady Miasta (Pasaż Rudowskiego 10, pokój 107) można zgłaszać kandydatów na ławników. Na kadencję 2020-2023 piotrkowscy radni wybiorą 47 ławników:

- Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim – 12 ławników, w tym 9 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
- Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim – 35 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy: 
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych; 3) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten kto: 
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
- jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być: 
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze czynnej służby wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2429 oraz z 2019 r. poz. 60 i poz. 730.);
5) aktualny odpis -wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia - z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa;
6) imienną listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Pierwsza osoba wymieniona na liście jest osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli.
7) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, Biuro Rady Miasta, pok. 107 (I piętro), w godz. 11.00–15.00, we wtorki w godz.12.00 – 17.00. Informacja telefoniczna w sprawie wyborów ławników pod numerem 44/732 77 28; 44/732 77 30.

Wzór karty zgłoszenia oraz listy osób zgłaszających kandydata na ławnika dostępny jest w punktach informacyjnych Urzędu Miasta, w Biurze Rady Miasta. Wzór karty dostępny jest także na stronach: www.ms.gov.pl, www.rada.piotrkow.pl, www.bip.piotrkow.pl.


Zainteresował temat?

0

2


Komentarze (0)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

Na tym forum nie ma jeszcze wpisów
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat