ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Krajowy fundusz szkoleniowy – wsparcie kwalifikacji zawodowych

Środa, 03 czerwca 2020 1325
Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest rozwiązaniem systemowym wspomagającym przekwalifikowanie i aktualizację wiedzy oraz umiejętności pracodawców i pracowników. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kwalifikacji własnych, jak i zatrudnionych osób. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, lub 100% kosztów kształcenia ustawicznego, w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Zgodnie z priorytetami ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w zakresie wydatkowania środków KFS w 2020 roku, dofinansowanie mogą uzyskać pracodawcy, ubiegający się o:

 

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Priorytet 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Wsparcie przyznawane będzie na zawodowe kształcenie ustawiczne, realizowane w zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy, ujętych w barometrze zawodów (wykaz dostępny na stronie www.barometrzawodow.pl).

Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

 

Urząd uznaje, że sektorami wymagającymi szczególnego wsparcia na terenie województwa łódzkiego, powiatu piotrkowskiego oraz miasta Piotrkowa Trybunalskiego są:

Obszary/branże kluczowe dla rozwoju województwa wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 :

  • Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);
  • Zaawansowane materiały budowlane;
  • Medycyna, farmacja, kosmetyki;
  • Energetyka, w tym odnawialne źródła energii;
  • Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;
  • Informatyka i telekomunikacja.

Dla wymienionych wyżej specjalizacji, zostały przypisane kody PKD 2007 /wykaz dostępny: Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego - "LORIS 2030"

 

Obszary/branże kluczowe dla rozwoju powiatu wskazane w Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020 oraz Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014-2020:

 

  • Produkcja i przetwórstwo rolne - aby skorzystać ze środków KFS w ramach tego priorytetu wnioskodawca powinien mieć przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD związany z poniżej wskazanymi działami PKD: Dział 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową oraz Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych.
  • Branża turystyczna – Dział 55 PKD - Zakwaterowanie; Dział 93 PKD - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna; Dział 79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.
  • Rozwój infrastruktury drogowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – Dział 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
  • Odnawialne źródła energii - Dział 35 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę powietrze do układów klimatyzacyjnych.

 

Priorytet 6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w dniach:

od 01.06.2020r. do 12.06.2020 r. (wnioski winny dotyczyć form kształcenia, których realizacja planowana jest od 01.07.2020r. do 30.09.2020r. oraz płatność dokonana zostanie w 2020 r.);

od 03.08.2020r. do 14.08.2020 r. (wnioski winny dotyczyć form kształcenia, których realizacja planowana jest od 01.09.2020r. do 30.11.2020r. oraz płatność dokonana zostanie w 2020 r.);

będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczonych na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

 

Obowiązujący w 2020r. wniosek wraz z załącznikami oraz Zasady przyznawania środków KFS dostępne są na stronie http://piotrkowtrybunalski.praca.gov.pl/.


Zainteresował temat?

1

0


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat